ภาพบรรยากาศการสัมมนา เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน

การสัมมนา เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย กลุ่มนิสิต ป.บส. มจร ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

Scroll to Top