ติดต่อเรา/ผู้อำนวยการ วส สฎ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗-๒๐๓๑๐๑
(ผู้อำนวยการ วส สฎ)
ติดต่อตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระครูปริยัติคุณาวุธ
โทร. ๐๘๑๔๗๖๔๒๒๕

 

Close