ติดต่อเรา/ผู้อำนวยการ วส. สฎ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
๘๗/๑ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
ติดต่อตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร
dilokrassme.vut@mcu.ac.th

โทร. ๐๗๗-๒๐๓๑๐๑

Scroll to Top