งานห้องสมุดและเทคโนฯ

นางสาววิลัยภรณ์ มลิวัลย์
  (บรรณารักษ์) 
      ๐๙๓-๖๙๖๓๗๖๐
พระพชร  วชิโร
(เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๐๘๑-๔๑๙๖๖๓๖
ระบบสืบค้นหนังสือ
ยืมหนังสือออนไลน์
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Scroll to Top