หน่วยวิจัยและนวัตกรรมวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ประกาศนักวิจัยทุนส่วนงาน ๒๕๖๖
เตรียมความพร้อมการรายงานความก้าวหน้า หัวหน้าโครงการวิจัยทุนส่วนงาน ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
Click Here
ประกาศเชิญนักวิจัยทุน FF 2568
Click Here
นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
Click Here
อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม
ฝ่ายวิจัยและคุณภาพการศึกษา
Click Here
Previous
Next
ชื่อเอกสาร
ประเภท
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างปกแผนงานวิจัย 2565-2566 ความก้าวหน้า
แผนงานวิจัย/วิจัยเดี่ยว
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง ปกแผนงานวิจัย 2565-2566 ความก้าวหน้า ฉบับแก้ไข
แผนงานวิจัย/วิจัยเดี่ยว
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง ปกแผนงานวิจัย 2565-2566 ร่างสมบูรณ์
แผนงานวิจัย/วิจัยเดี่ยว
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง ปกแผนงานวิจัย 2565 – 2566 ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข
แผนงานวิจัย/วิจัยเดี่ยว
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง ปกแผนงานวิจัย 2565 – 2566 ฉบับสมบูรณ์
แผนงานวิจัย/วิจัยเดี่ยว
ดาวน์โหลด
หน่วยงาน

Scroll to Top