ประกันคุณภาพ

ประกันระดับหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Click Here
ประกันระดับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Click Here
ประกันระดับหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Click Here
ประกันระดับวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Click Here
Previous
Next

     อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม (ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) อีเมลล์ suthep.sud@mcu.ac.th ไลน์ไอดี suthapsud

 

Scroll to Top