ประกันคุณภาพ

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดการประกัน 2564

ผศ.ดร.นพดล จันระวัง ประธานการตรวจประกัน 2564

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ตอบคำถามต่อคณะกรรมการ

_______________________________
(ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
๐๘๑-๒๕๑๕๑๙๘

 

 

Scroll to Top