การสมัครเข้าศึกษา

 

 

our faculty

คณะและสาขาวิชาที่รับสมัคร

คณะพุทธศาสตร์

เปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์รายละเอียดหลักสูตรดังปรากฏบนเว็บไซต์

คณะสังคมศาสตร์

เปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์รายละเอียดหลักสูตรดังปรากฏบนเว็บไซต์

ระดับปริญญาตรี

  1. พธ.บ. (สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา) -> รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี

  1. รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) -> รายละเอียด
  2. พธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) -> รายละเอียด

ระดับประกาศนียบัตร

  1. ป.บส. (ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ “เฉพาะบรรพชิต”) -> รายละเอียด
  2. ป.พศ.(หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา “บุคลทั่วไป”) -> รายละเอียด
  3. ป.บท.(หลักสูตรประกาศนียบัตรการปกครองส่วนท้องถิ่น) -> รายละเอียด

การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ admission.mcu.ac.th

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2566

คณะและสาขาที่รับสมัคร

 

                      คณะพุทธศาสตร์

                         เปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี 
                         ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

 

 

คณะสังคมศาสตร์

เปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี 
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รายละเอียดหลักสูตรดังปรากฏบนเว็บไซต์

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

เปิดรับนิสิตที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รายละเอียดหลักสูตรดังปรากฏบนเว็บไซต์

 

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

  1. พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา)  -> รายละเอียด
  2. พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  -> รายละเอียด
  3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)  -> รายละเอียด

      นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สามารถติดตามประกาศต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
     1. เว็บไซต์ การรับบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://surat.mcu.ac.th/
     2. Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/mcusurat
     3. ที่ตั้ง  87/1  ถ.พัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
     4. สอบถามทางโทรศัพท์  07 7203101 และ 08 12515198
     5. หรือสอบถามทาง Line Official Account 

 

การสมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ป.บส. (หลักสูตร 1 ปี สำหรับพระภิกษุ-สามเณร เมื่อจบการศึกษาสามารถต่อระดับปริญญาตรี)  -> รายละเอียด
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา ป.พส. (หลักสูตร 1 ปี สำหรับบุคคลทั่วไป เมื่อจบการศึกษาสามารถต่อระดับปริญญาตรี)            -> รายละเอียด

     นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สามารถติดตามประกาศต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
     1. เว็บไซต์ การรับบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://surat.mcu.ac.th
     2. Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/mcusurat
     3. ที่ตั้ง 87/1 ถ.พัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
     4. สอบถามทางโทรศัพท์ 07 7203101 และ 08 12515198
     5. สอบถามทาง Line Official Account ได้ที่

การสมัครออนไลน์   

      นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสมัครออนไลน์ที่นี่  คลิ๊ก

 

           

 

             

 

Scroll to Top