ดาวน์โหลด

Title
คู่มือดุษฎีนิพนธ์-วิทยานิพนธ์-และสารนิพนธ 2562
เอกสารทั่วไป
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๘
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ปก รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ และบริการสังคม
เอกสารทั่วไป
ระเบียบว่าด้วย การเที่ยบโอนฉบับที่ 2
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ระเบียบว่าด้วย การเที่ยบโอนฉบับที่ 3
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ระเบียบว่าด้วย การเทียบโอน
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ข้อบังคับว่าด้วย วินัยนิสิต 2549
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 2542 ฉ 3
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ข้อบังคับว่าด้วย การปฏิบัติงานบริการสังคม
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ข้อบังคับว่าด้วย องค์กรนิสิต
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ข้อบังคับว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจ
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
ข้อบังคับเครื่องแบบการแต่งกาย
กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มจร
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานบริการสังคม และการปฏิบัติศาสนากิจ ใหม่ วันที่ 21-6-60
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มประกอบการปฏิบัติศาสนกิจ และบริการสังคม
เอกสารทั่วไป
แบบรายงานปฏิบัติการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม
เอกสารทั่วไป
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการศึกษา
เอกสารทั่วไป
แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต
เอกสารทั่วไป
แบบคำร้องขอลาระหว่างเรียน
เอกสารทั่วไป
แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา-รักษาสถานภาพ
เอกสารทั่วไป

Scroll to Top