ฝ่ายกิจการนิสิต

ระบบปฏิบัติศาสนกิจ

ระบบบริการสังคม

ฝ่ายกิจการนิสิต

พระครูปลัดคำรณ กตปุญโญ
Learn More

เลขานุการฝ่ายกิจการนิสิต

อาจารย์ ดร.สุขอุษา นุ่นทอง
Learn More

สภานิสิต

องค์กรบริหารนิสิต

ช่องทางบริการแสดงความคิดเห็น / การให้คำปรึกษา

Scroll to Top