สมัครเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รับสมัครเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รอบที่ ๒ บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สมัครเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี รอบที่ ๑ บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะและสาขาวิชาที่รับสมัคร

คณะพุทธศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
                  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา -> รายละเอียด
ระดับประกาศนียบัตร
                  ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) เรียน ๑ ปี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มจร. -> รายละเอียด

คณะสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
                   ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -> รายละเอียด
                   ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ-> รายละเอียด
ระดับประกาศนียบัตร
                  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เรียน ๑ ปี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร. -> รายละเอียด
                  ประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) เรียน ๑ ปี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ มจร. -> รายละเอียด

วิธีการสมัคร

                  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  วิทยยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  87/1 ถ.พัฒนาราม  ต.ตลาด อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-203101   -> ดาวน์โหลด
                   2. สมัครผ่านระบบออนไลน์   -> ดาวน์โหลด
                   3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 077203101  หรือ พระปลัดนิคม ปัญญาวชิโร โทร. 08-2695-1315 , หรือ นางสาวกัณณิกา นวลหวาน โทรศัพท์ 08-2825-4169
                   4. เข้ากลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์รับนิสิต 2566  สแกน  QR-CODE

Admistion MCUST 66

Scroll to Top