สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

คณะและสาขาวิชาที่รับสมัคร

คณะพุทธศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
                  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา -> รายละเอียด
ระดับประกาศนียบัตร
                  ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) -> รายละเอียด

คณะสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
                   ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -> รายละเอียด
                   ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ-> รายละเอียด
ระดับประกาศนียบัตร
                  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) -> รายละเอียด
                  ประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) -> รายละเอียด

วิธีการสมัคร

                   1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  วิทยยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  87/1 ถ.พัฒนาราม  ต.ตลาด อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-203101   -> ดาวน์โหลด
                   2. สมัครผ่านระบบออนไลน์   -> ดาวน์โหลด
                   3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 077203101  หรือ พระปลัดนิคม ปัญญาวชิโณ โทร. 08-2695-1315 , หรือ นางสาวกัณณิกา นวลหวาน โทรศัพท์ 08-2825-4169
                   4. เข้ากลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์รับนิสิต 2566  สแกน  QR-CODE

Admistion MCUST 66


Scroll to Top