การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศการตรวจประกัน ผ่านระบบ Zoom meeting ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๕ มิถุนายน ๑๕๖๖
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
Scroll to Top