กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษาอันพึงประสงค์

นักเรียนนักศึกษาจิตอาสา ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีออกบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดพัฒนาราม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๔-๗ มีนาคม ๒๕๖๐
(นำทีมโดย อาจารย์สมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ และอาจารย์ประสาน คงจันทร์)

20170307_134022

Scroll to Top