Author name: IT MCUST

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศแผนจ้างปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน ๑ งาน)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ส …

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศแผนจ้างปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน ๑ งาน) Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ส …

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ) Read More »

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี (โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. ๒๕๖๖) (๑๖-๒๐ พ.ย. ๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแล …

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี (โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. ๒๕๖๖) (๑๖-๒๐ พ.ย. ๖๖) Read More »

ร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๖ (๒๖-๓ พ.ย.๖๖)

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระทอดผ้ …

ร่วมงานสืบสานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๖ (๒๖-๓ พ.ย.๖๖) Read More »

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เ …

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ การคืนประโยชน์ให้ชุมชน การปล่อยลูกปูม้าคืน …

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ Read More »

ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

        ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ …

ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ Read More »

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ร่วมงานบำเพญกุศลศพโยมแม่ท่านพระครูสุกิตติบัณฑิต รศ.ดร. …

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ Read More »

Scroll to Top