สาขาวิชาศาสนา

หลักสูตรพุทธหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศาสนา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๐
๑. ชื่อหลักสตูร

๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme in Religion

๒. ชื่อปริญญา

๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต(ศาสนา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts(Religion)
๒.๒ ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.บ. (ศาสนา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Religion)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร

๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เข้าใจความเป็นมาและหลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ
๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถอธิบายให้เห็นความสําคัญของศาสนาต่อสังคม
๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีโลกทัศน์กว้างไกลและสามารถสนทนาเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ดว้ย ท่าทีที่หนักแน่นมีเหตุผล โดยเน้นให้เกิดสันติภาพและสมานฉันท์

Close