สาขาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: คณะสังคมศาสตร์
๑. ชื่อหลักสตูร

ภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhist Management

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhist Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Buddhist Management)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

Close