หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

       หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเปิดจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
Click Here

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรในสาขา

หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจกรคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Scroll to Top