สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: คณะสังคมศาสตร์
๑. ชื่อหลักสตูร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการบริหารงานภาครัฐให้แก่นิสิต โดยเป็น การสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์การบริหาร    โดยเฉพาะความรู้ทางการบริหาร การออกแบบและ  การวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การบริหารโครงการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษย์    โดย  เสริมสร้างศักย
ภาพให้นิสิตสามารถน าความรู้ทางด้านการบริหารไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวกับกับ ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงานรวมทั้ง การตัดสินใจ

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และเอกสารและตำราเป็นภาษาอังกฤษประกอบ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

Close