ประกันคุณภาพ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานคุณ …

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีกา …

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

Scroll to Top