Author name: IT MCUST

ภาพบรรยากาศ ผลการประกวดการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM) ในงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มจร มหาจุฬา” มจร สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลการประกวดการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM) ในงานครบรอบว …

ภาพบรรยากาศ ผลการประกวดการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM) ในงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มจร มหาจุฬา” มจร สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Read More »

ภาพบรรยากาศวันเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศวันเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุ …

ภาพบรรยากาศวันเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๖๐ Read More »

ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มจร สุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมห …

ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มจร สุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ Read More »

Scroll to Top