มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ การจัดการเชิงพุทธ

Scroll to Top