โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน โดยบูรณาการกับการเรีย

อ่านต่อ»

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ การคืนประโยชน์ให้ชุมชน การปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุ

อ่านต่อ»

ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

        ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)

อ่านต่อ»

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ร่วมงานบำเพญกุศลศพโยมแม่ท่านพระครูสุกิตติบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ»

ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ

วิจัยและพัฒนา

การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำ นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คนเก่งวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ข่าวสมัครงาน

Scroll to Top