ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภา

อ่านต่อ»

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ขอน้อมถวายสักการะ พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙) ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ “พระพรหมวชิรเมธาจารย์” เจ้าคณะภาค ๑๖

อ่านต่อ»

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปริยัตยาภรณ์

อ่านต่อ»

ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ

วิจัยและพัฒนา

การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำ นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่ พระครูสุกิตติบัณฑิต,รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ร่วมงานบำเพญกุศลศพโยมแม่ท

Read More »

คนเก่งวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ข่าวสมัครงาน

Scroll to Top