ประกาศผู้ชนะการแข่งขันราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยฮงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุกัณฑ์จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top