ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗

หลักสูตร
สาขาวิชา
รายชื่อ
สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชา งานทะเบียน
หรือแอดไลน์ประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่ ๒๕๖๗
โทร ๐๗๗-๒๐๓๑๐๑
พุทธศาสตรบัณทิต
ศาสนาและปรัชญา
ดาวน์โหลด
พุทธศาสตรบัณฑิต
การจัดการเชิงพุทธ
ดาวน์โหลด
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
ดาวน์โหลด
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ดาวน์โหลด
ประกาศนีบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.)
ดาวน์โหลด

รายชื่อนิสิตใหม่ผู้รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567_ศาสนาและปรัชญา_okรายชื่อนิสิตใหม่ผู้รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567_กจพ_ok

รายชื่อนิสิตใหม่ผู้รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567_รปศ_ok

รายชื่อนิสิตใหม่ผู้รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567_ปบส

รายชื่อนิสิตใหม่ผู้รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567_ปพ.ศ

Scroll to Top