วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมเริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดย ฝ่ายกิจการนิสิต  นิสิตรุ่นพี่ สภาองค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นิสิตใหม่ จำนวน ๑๐๐ รูป/คน นิสิต จำนวน ๒๐ รูป/คน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ รูป/คน และวิทยากร  รายละเอียดกิจกรรมโดยสังเขป พิธีกรดำเนินรายการโดย อ.สุเทพ สุดเอี่ยม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานโดย อ.นิคม ปักษี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา กล่าวเปิดโดย พระมหาดิลกรัศมีฐิตจาโร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เริ่มกิจกรรมโดยการพบปะ แนะนำหลักสูตร โดยส่งตัวแทนมาแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้คำปรึกษา มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.ดร.ภัชลดา สุวรรณนวล ให้ความรู้เกี่ยวกับวีธีการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้สำเร็จโดย วิทยากรรับเชิญ อ.ดร. วิสัย  พัฒนพงศ์  และรุ่นพี่ให้คำแนะนำน้องใหม่เกี่ยวกับระเบียบ ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย กล่าวปิดโครงการโดย พระครูปริยัติธำรงคุณ,ดร.

Scroll to Top