โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาการจัดการความรู้ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน โดยบูรณาการกับการเรียนรายวิชาการบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ ของนิสิตที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สุเทพ สุดเอี่ยม, อ.ดร.สุภาภรณ์ โสภา โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๒๓ กันยายน ๓๕๖๖ ณ ชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะกิจกรรมนิสิตจัดสัมมนาจริงในพื้นที่จริง วิทยากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วยคุณ ปิยะ แซ่เอีย และคุณก้องกิดากรณ์ หทัยวิวัฒน์กุล คณะกรรมการประจำศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์
กิจกรรมที่่ ๒ ศึกษาดูงานการบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สุเทพ สุดเอี่ยม และ อ.ดร.สุขอุษา นุ่นทอง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี และ ธนาคารปูม้ากลุ่มสัจจะปล่อยปู ชุมชนแหลมโพธิ์ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม

Scroll to Top