โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

      กิจกรรมที่ ๑ การคืนประโยชน์ให้ชุมชน การปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยนิสิตชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับผิดชอบ อ.สุเทพ สุดเอี่ยม อ.ดร.สุขอุษา นุ่นทอง

กิจกรรมการที่ ๒ เก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ โดยนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ผู้รับผิดชอบ อ.สุเทพ สุดเอี่ยม และ อ.ดร.สุขอุษา นุ่นทอง

      กิจกรรมที่ ๓ การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา ด้วย CSR  ภายในวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ผู้รับผิชอบโครงการ คือ อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม อ.ดร.สุขอุษา นุ่นทอง จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖,๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิชามนุษย์กับสังคม วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  วิชากรรมฐาน ๑ กิจกรรมครั้งนี้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ นิสิตชั้นปีที่ ๑ กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่ม จันทร์-พุธ ซึ่่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมแรงร่วมใจกับ เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และเสียสละ ทุกคนร่วมกันทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละเพื่อพัฒนาวิทยาลัยให้มีความสะอาดสวยงามเอื้อต่อการศึกษา ขอขอบคุณนิสิตทุกรูป/คน

ภาพกิจกรรมที่ ๑ คืนประโยชน์ให้ชุมชนปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล
ภาพกิจกรรมที่ ๒ การเก็บขยะในบริเวณชายหาดสมบูรณ์
กิจกรรมที่ ๓.๑ ปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เหมาะแก่การเรียนรู้ นิสิตชั้นปีที่ ๑ กลุ่ม เสาร์-อาทิตย์
กิจกรรมที่ ๓.๒ ปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เหมาะแก่การเรียนรู้ นิสิตชั้นปีที่ ๑ กลุ่ม จันทร์-พุธ
Scroll to Top