ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

        ร่วมงานสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้ง มจร. ๑๓๖ ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดยพระครูพิศาลพัฒนานุกิจ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เดินทางเข้าร่วมพร้อมกับคณาจารย์ จำนวน ๗ รูป/คน กิจกรรมในครั้งมีมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการเสวนาบนเวที โดยพระพรมบัณฑิต ศ.ดร. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รศ.ดร. อดิศร เพียงเกตุ  ฯลฯ ร่วมเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม

Scroll to Top