สามีจิกรรมหลวงพ่อพระวชิรปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง)

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ทำกิจกรรมสามีจิกรรมพระเถระ หลวงพ่อพระวชิรปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง) ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ ณ วัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษพระผู้ใหญ่และขอคำแนะนำสั่งสอนจากพระเถระผู้ใหญ่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

Scroll to Top