ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนทำงาน โดยกิจกรรมนี้มีท่านพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธาน กิจกรรมมีขึ้นทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน โดยทุกส่วนงานของ มจร. เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๒๐ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจให้มีสมาธิก่อนปฏิบัติงาน

Scroll to Top