เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาแผนปฏิบัติงานทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยมีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และท่านผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

Scroll to Top