สาขา การจัดการเชิงพุทธ, ศาสนาและปรัชญา และ รัฐประศาสนศาสตร์ ลงบริการวิชาการเรื่องการจัดการขยะในชุมชน

            สาขา การจัดการเชิงพุทธ, ศาสนาและปรัชญา และ รัฐประศาสนศาสตร์  โดย พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม ดร. , อาจารย์พระปลัดนิคม ปญฺญาวชิโร, ผศ.ดร. ภัชลดา สุวรรณนวล,  อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม และคณะนิสิต ลงบริการวิชาการเรื่องการจัดการขยะในชุมชน  และมอบอุปกรในการคัยแยกขยะแก่ชุมชน  ณ หมู่ที่ 5 ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี    โดยคุณพิศาล อินทรกำเนิด  กำนันตำบลกรูด คุณอิศเรศ อินทรกำเนิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด คุณสมศักดิ์ บุญรอด รองปลัดฯ และว่าที่ท่านผู้ใหญบ้าน  ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านหมู่ที่ 5 ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Scroll to Top