ประมวลภาพปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี

Scroll to Top