การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มอ.หาดใหญ่

การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ มจร.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนชาวมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย อ.ประสิทธิ์ พันธวงษ์, ดร.สามารถ บุญรัตน์ และ อ.บุญรัตน์ ครุฑคง

Scroll to Top