สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นตัวแทนกล่าวถวายรายงาน   เนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๙.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา และนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เวลา ๙. ๑๐ น. พระพรมบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวถวายรายงาน สรุปได้ว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธ ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ และชาวพุทธนานาชาติ จาก  ๘๕ ประเทศ ประมาณ ๒,๐๐๐ รูป/คนเข้าร่วมงาน วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒  ในการจัดงานวิสาขโลกในครั้งที่ ๑๓ นี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยได้กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก” ในครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดการประชุม
เวลา ๙. ๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา สรุปความได้ว่าข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติและฉันทามติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศไทย ซึ่งมีชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศทั่วโลก ประมาณ ๒,๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุมที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในครั้งนี้  โดยมีหัวข้อในการสัมมนาคือ “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก” วันนี้เป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จึงขอเชิญชวนชาวพุทธน้อมนำหลักธรรมด้านความสามัคคีมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธทั่วโลกผ่านวิกฤตการณ์ทั้งหลายไปได้ และวิถีแห่งพระพุทธศาสนานี้จะทำให้ชีวิตและสังคมบังเกิดความดีงาม สันติสุข และอิสรภาพอย่างแท้จริง

พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก ถวายไทยธรรมแก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
๙.๔๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทักทายผู้นำชาวพุทธนานาชาติ โดยพระพรมบัณฑิตอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คอยแนะนำ พร้อมกันนี้ ตัวแทนผู้นำชาวพุทธนานาชาติได้ถวายของที่ระลึกให้แก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๙.๔๕ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเดินทางกลับ

Scroll to Top