รับฟังบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร. บรรยายพิเศษแก่นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

Scroll to Top