กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ และการประชุมสัญจร พธ.บ. รุ่น ๓๘

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  นำโดยพระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  คณะศิษย์เก่าพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓๘ นำโดย รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พร้อมกับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  ทำกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษยายน ๒๕๖๖  คณะศิษย์เก่าพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓๘ จัดกิจกรรมประชุมสัญจร  มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  จำนวน ๓๘ ทุน และร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยคณะศิษย์เก่าพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓๘ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

Scroll to Top