บริการวิชาการ “อบรมศาสนพิธีกร” อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยร่วมกับ พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี, นายอุทัย เทือกสุบรรณ นายอำเภอชัยบุรี, นายลือชา อุ่นยวง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอชัยบุรี ได้ประสานความร่วมมือจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร ภาคปฏิบัติ” ณ ที่พักสงฆ์บ้านปลายศอก ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีกรและงานพิธีต่างๆ เพื่อสืบสานศาสนพิธีทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติมาในสังคมไทย และได้เสริมทักษะให้เกิดความชำนาญ ปฏิบัติงานด้านพิธีการได้อย่างถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ตัวแทนจาก นิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี, ผู้นำชุมชนในอำเภอชัยบุรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรทางศาสนาที่ทำหน้าที่ประจำวัดในอำเภอชัยบุรี รวม ๔๐ คน โดยจัด ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันที่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานพิธีเปิด“โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร ภาคปฏิบัติ” โดยมีพระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระครูปริยัติธำรงคุณ,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, พระปลัดนิคม ปญฺญาวชิโร ,พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม, ดร.,ผศ.ดร.ภัชลดา สุวรรณนวล ซึ่งเป็นความร่วมมือในการออกบริการวิชาการของวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา,สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการให้กับหน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป ในตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นกิจกรรมฝึกอบรมศาสนพิธีกร ภาคปฏิบัติ

 

Scroll to Top