สาขาการจัดการเชิงพุทธร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม และคณะ นำนิสิตลงพื้นที่ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖

Scroll to Top