โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคใต้ 21 สิงหาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ ปัตตานี
โดยมี วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีเข้าร่วม

Scroll to Top