ลงทะเบียนเข้าสอบออนไลน์จริงรอบแรก ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ศาสนา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Q1UmQd_leON3dglz3p-FmeL7E-EUR2x6yrKwyBBpTJKzuw/closedform

รัฐประศาสนสาตร์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhkYHkg_AWCiwj8k2Wea9WHNFL8SUCmA-3RzuLjAVJ67EtlQ/closedform

การจัดการเชิงพุทธ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrk5CAzzWbYl_OAAXNNwDNSOX7rkpA-Xu53jimmJ0qk4AruA/closedform

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจากรคณะสงฆ์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN0Z71Mz3klujyTlLWfxDfitqTrzJTgF9DfzryNRzNnQTKzQ/viewform

Scroll to Top