ท่ารำมโนราห์

ท่าแม่ลาย หรือ ท่าแม่ลายกนก

ท่าผาลา (ผาหลา)

ท่าลงฉาก

ท่าจับระบำ

ท่ากินนร (หรือท่าเกี่ยวขี้หนอน)

ท่านฉากน้อย

ท่านฉากน้อย

ท่าราหูจับจันทร์ (ท่าเขาควาย)

ท่าบัวแย้ม

ท่าบัวบาน

ท่าบัวคลี่

Scroll to Top