โครงสร้างการบริหาร

 

ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
0814765225
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
0816067633
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
0980539617
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
0895321023

 

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
0817372007

 

Scroll to Top