โครงสร้างการบริหาร

ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
0814765225
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
0816067633
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
0980539617
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
0895321023

 

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
0817372007

 

ชื่อ ฉายา นามสกุล
ตำแหน่ง
พระครูปริยัติคุณาวุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์
พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ/ประธานและอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ดร.สุภาภรณ์ โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์
พระครูปริยัติธำรงคุณ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
Scroll to Top