ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มจร สุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) มาให้ความรู้อย่างดี

 

 

 

Scroll to Top