มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการในศตวรรษที่ ๒๑

มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการในศตวรรษที่ ๒๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๙๙

Scroll to Top