ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในนาม วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โดยพระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ ประธานคณะกรรมการ ๒. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ผศ. ดร. ๓. ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง คณะกรรมการและเลขานุการ ๔. ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ผู้ช่วยคณะกรรมการและเลขานุการ

ภาพกิจกรรมวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรมวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Scroll to Top