E-Research สาขารัฐประศาสนศาสตร์

รายงานวิจัยย่อยที่ ๔ เรื่อง เส้นทางและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปี The Routes and the Networks of the Tapee Basin Eco-Tourism ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้ำตาปี : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการเชื่อมต่ออารยธรรมศรีวิชัย The Tapee Basin Wisdom : the History the Values and the Linkage to Srivichaya Civilization

ดูออนไลน์

รายงานการวิจัย รายงานวิจัยย่อยที่ ๒ เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและการเชื่อมโยงอารยธรรมศรีวิชัยของลุ่มแม่น้้าตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี The Way of life, Wisdom and the Linkage to Srivichaya Civilization of the Tapee Basin Community in Surat Thani Province ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้้าตาปี : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการเชื่อมต่ออารยธรรมศรีวิชัย The Tapee Basin Wisdom : the History, the Values and the Linkage to Srivichaya Civilization

ดูออนไลน์  

Scroll to Top