E-Research สาขาการจัดการเชิงพุทธ

รายงานวิจัยย่อยที่ ๔ เรื่อง เส้นทางและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปี The Routes and the Networks of the Tapee Basin Eco-Tourism ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้ำตาปี : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการเชื่อมต่ออารยธรรมศรีวิชัย The Tapee Basin Wisdom : the History the Values and the Linkage to Srivichaya Civilization

ดูออนไลน์

รายงานวิจัยย่อยที่ ๓ เรื่องพลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการตนเองลุ่มแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี Civil Society Dynamic for Self Management in the Tapee Basin Community in Surat Thani Province. ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้ำตาปี : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการเชื่อมต่ออารยธรรมศรีวิชัย The Tapee Basin Wisdom : the History the Values and the Linkage to Srivichaya Civilization

ดูออนไลน์

Scroll to Top