งานวิจัย

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประเภทผลงาน บทความวิจัย ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕ ผู้แต่ง สุเทพ ส …

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Read More »

การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพุทธธรรมของเจ้าอาวาส

ประเภทผลงาน บทความวิชาการ ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕ ผู้แต่ง พระคร …

การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพุทธธรรมของเจ้าอาวาส Read More »

นโยบายสาธารณะ: กรณีศึกษา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทผลงาน บทความวิชาการ ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕ ผู้แต่ง ภัชลด …

นโยบายสาธารณะ: กรณีศึกษา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประเภทผลงาน บทความวิจัย ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕ ผู้แต่ง พระอธิก …

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร Read More »

แนวทางการดำรงชีวิตวิถีใหม่ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงของประชาชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (LIFE NEW NORMAL TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF SURATTHANI MUNICIPALITY COMMUNITY)

ประเภทผลงาน บทความวิจัย ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๔ ผู้แต่ง สุภาภรณ …

แนวทางการดำรงชีวิตวิถีใหม่ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงของประชาชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (LIFE NEW NORMAL TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF SURATTHANI MUNICIPALITY COMMUNITY) Read More »

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนวิถีพุทธสู่ความพอเพียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทผลงาน บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๔ ผ …

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนวิถีพุทธสู่ความพอเพียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

Scroll to Top