กิจกรรมปรับแผนพัฒนา ระยะ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

         กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ซี บี ดี ๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เพื่อให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการปรับแผน โดยเฉพาะแผนพัฒนาระยะ ๑๓ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลังกรณราชวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานและให้ความรู้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยากรในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.ไพรัช ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกต กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐ รูป/คน นำโดย พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

ภาพกิจกรรม

Scroll to Top